สถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และภาษา More than Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล–มัธยม เราเน้นระบบการสอนแบบรายบุคคล ด้วยแนวความคิด "เมื่อเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ บวกกับโปรแกรมการสอนที่มีคุณภาพผลลัพธ์จะทำให้กระตุ้นอัจฉริยภาพของเด็กแต่ละคนออกมา"
 
มาตรฐานหลักของระบบการศึกษาพื้นฐานในโรงเรียนทั่วๆ ไป คือการให้สาระความรู้และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ ทุกคน โปรแกรมการศึกษาของเรามีส่วนช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆเสมอโดยจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าชั้นเรียนและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เด็กๆ บรรลุประโยชน์สูงสุดในการศึกษาทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง ที่ มอร์แดนแมท เราส่งเสริมการเรียนรู้โดยที่เด็กๆ เป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด กระตุ้นให้เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา

ภารกิจของเราคือการช่วยให้นักเรียนแต่ละคนพัฒนาอัจฉริยภาพของเขาหรือเธอที่มีอยู่ในตัวออกมา ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลที่ไม่ซ้ำกัน วัตถุประสงค์เฉพาะของเราคือการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่เกินประสิทธิภาพในระดับชั้น อนุบาล ประถม และมัธยม ตามความสามารถของเด็กแต่ละคนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (การฟัง/การอ่าน/การพูด/การเขียน)และอื่นๆ เพื่อสร้างพื้นฐานของเด็กแต่ละคนให้แกร่งและเก่ง มีวินัยในการเรียน และเกิดเป็นนิสัยในการรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา 

สถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และภาษา  มอร์ แดน แมท 
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดี No.1 
 
เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้รับทุน 
1.ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
2.ผู้มีสิทธิรับทุนสามารถสอบได้ลำดับที่ 1 ของระดับชั้นเรียนในโรงเรียนและต้องได้รับเกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนกับสถาบันฯในวิชานั้นๆ
3.ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรี 1 เดือน ในวิชาที่ลงทะเบียน
4.ในกรณีลงทะเบียนเรียน 2 วิชา จะมีสิทธิได้รับทุนเรียนฟรีทั้ง 2 วิชา วิชาละ 1 เดือน
5.การใช้สิทธิทุนเรียนฟรีให้นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติจบแล้วถึงจะเริ่มต้นใช้สิทธิทุนเรียนดี No.1ได้
6.สามารถยื่นเสนอชื่อรับทุนการศึกษาได้ 2 ครั้ง ต่อระดับชั้นปี คือผลการเรียนเทอมที่ 1 และผลการเรียนเทอมที่ 2 เท่านั้น (ไม่รับผลการเรียนกลางภาค)
7.ผู้รับทุนสามารถขอรับทุนได้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
8.ผู้รับทุนจะได้เป็น Brand Ambassador ของสถาบันฯโดยจะได้ลงชื่อและรูปภาพในสื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการรับทุน
1.สมุดพกฉบับจริงนำมาแสดงพร้อมสำเนา
2.ใบสมัครการขอรับทุน
 
หมายเหตุ : เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงใดๆ สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Comment

Comment:

Tweet